RETTIGHETSDOKUMENT FOR ANSATTE PÅ VTA:

Alle som er ansatt i Varig tilrettelagt arbeid på Ime Verksted har følgende rettigheter:

 

 • Ime Verksted vil på overordnet nivå forholde seg til FN`s erklæring for menneskerettigheter
 • Ime Verksted anerkjenner den enkeltes rett til selvbestemmelse (retten til å bestemme over eget liv og ta egne valg)
 • Ansettelsen skjer i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven med unntak av lønnsbestemmelsene
 • Krav på skriftlig arbeidsavtale
 • Krav på ferie i forholdt til bestemmelsene i ferieloven
 • Krav på utbetaling av bonus den 10. i hver måned
 • Permisjoner i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og arbeidsreglementet
 • Krav på å delta i utarbeidelsen av egen handlings- og opplæringsplan
 • Krav til å delta i gjennomgangen av sin halvårsrapport før denne sendes til Nav - og å komme med sine merknader til denne.
 • Framsette klager på tjenestetilbudet i tråd med bedriftens system for klagebehandling
 • Krav på tilrettelegging i henhold til kravspesifikasjon for tiltaket
 • Krav på likeverdig behandling uavhengig av alder, kjønn, rase, nasjonalitet, seksuell legning, religion og/eller livssyn
 • Krav på å bli behandlet med respekt
 • Mobbing og diskriminering aksepteres ikke
 • Anledning til å være medlem i fagforeninger

 

Arbeidsmiljøloven